УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“  по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Основната цел на процедурата е изпълнение на техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдат закрити с цел намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Конкретни бенефициенти са общините от 36 Регионални сдружения за управление на отпадъците, които се очаква да изведат клетки от регионалните си депа за битови отпадъци преди 15.04.2027 г.

Пълният комплект документи е публикуван в ИСУН.