ОП "Околна среда" обяви процедура "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух"

ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух. Обща стойност на предоставената безвъзмездна помощ е 500 млн. лв.

Целта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди чрез адресиране на транспорта като източник на замърсяване.

Мерките, които ще бъдат подкрепени със съфинансиране от Кохезионния фонд на ОПОС 2014-2020 г., ще спомогнат за подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт – замяна на остарелите и амортизирани превозни средства с нов съвременен електрически подвижен състав (електробуси, тролейбуси и трамваи). Това ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значително спестяване на енергия. Подобряването на надеждността, комфорта и времето за придвижване с обществения транспорт ще насърчи промяната на модела на придвижване и намаляване на пътуванията с лични автомобили и по този начин ще се намали количеството на вредните газове от двигателите с вътрешно горене.

Допустими кандидати по процедурата са общините Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община и Хасково в партньорство със съответното дружество, на което е възложено предоставянето на обществена услуга за превоз на пътници на територията на конкретната община (общинска компания за обществен градски транспорт).

Максималният срок за изпълнение на дейностите по проектите е 40 месеца.

Повече информация и пълният комплект от документи по процедурата може да видите тук.