Срещи за разяснителна кампания по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г.,  координирано с мрежата от Областните информационни центрове, съобщава за организирани срещи за разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти (общини, юридически лица със стопанска цел и юридически лица с нестопанска цел) по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на програмата.