ОП "Околна среда" обяви процедура „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“. Процедурата е по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени е 20 млн. лв.

Целта на процедурата е да бъдат оптимизирани превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер (наводнения, свлачища, включително и причинени от тях бедствия), както и да се осигури извършването на адекватни анализи и оценки на различните видове риск. С предоставеното финансиране ще се интегрират съществуващите локални информационни системи, повечето от които подпомагат ранното предупреждение и оповестяване, с цел предприемане на подходящи действия при опасност от предстоящо или настъпило вече бедствие чрез организиране на бързо и ефективно овладяване на съответната ситуация и намаляване на последиците от нея.

Конкретен бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи.

Максималният срок за изпълнение на дейностите по проектите е 48 месеца.

Повече информация и пълният комплект от документи по процедурата може да видите тук.