ОП „Околна среда“ обяви процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура за конкурентен подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ на обща стойност 1 785 00 лв.

Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании.

По процедурата ще бъдат финансирани общо 25 регионални кампании – една информационна кампания в един регион (една от 28-те административни области на страната по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България), за територия, която попада в защитена зона/защитени зони от мрежата Натура 2000). Един кандидат може да подаде проектно предложение само за една регионална информационна кампания.

Допустими кандидати са: структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институти. Партньорството е допустимо, но не е задължително.

Максималният размер на БФП за проект е 71 400 лв. По процедурата могат да се предоставят до 100% от максималния размер на допустимите разходи.

Максималният срок за изпълнение на проект е 36 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 27.01.2020 г., 17:30 часа.

Проектно предложение може да бъде подадено от кандидата или от оправомощено/упълномощено от него лице единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване с квалифициран електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Повече информация и пълният комплект от документи по процедурата може да видите ТУК.