ОП "Околна среда" и Фонд на фондовете сключиха допълнително споразумение за финансиране на проекти в сектор "Отпадъци"

На 26.06.2020 г.  е сключено трето допълнително споразумение към финансово споразумение между Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Същото предоставя възможност за финансиране на проекти за постигане на целите на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС чрез прилагане на финансов инструмент – предоставяне на заеми.

Съгласно актуализираната Инвестиционна стратегия и условията на оперативната програма допустимите крайни получатели са юридически лица със стопанска цел, общини и юридически лица с нестопанска цел.

Допустими за финансиране са дейности, свързани с центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността, проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, както и на анаеробни и/или компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и на центрове за повторна употреба на строителни отпадъци. Възможност за кредитиране има за изпълнение на пилотни проекти за проектиране и въвеждане на иновативни технологии за разделно събиране на битови отпадъци и за проектиране и строителство на инсталации за рециклиране на разделно събрани битови отпадъци, различни от биоразградими. Предоставя се възможност и за подкрепа на дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни проекти за събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на отпадъците, както и въвеждане на нови технологии и организиране на информационни кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и към формирането на общество с нулеви отпадъци („zero waste“ society).

При кандидатстване за предоставяне на финансовия инструмент следва да се отчетат следните ограничения:

- Допустимите дейности, свързани с изграждане на компостиращи и анаеробни инсталации и за инсталации за предварително третиране попадат в схеми за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ОПОС 2014-2020 за част от общините в България. Същите ще бъдат изключени от обхвата на подкрепа.

- Предоставянето на финансови инструменти за демонстрационни проекти следва да е при съобразяване определението за демонстрационен проект по процедура BG16M1OP002-2.009, а именно:

- ползва добра практика от успешно изпълнени  проекти, реализирани и приключени  с постигнати резултати на друго място, вкл. и извън територията на Р България, И

- предвижда да осъществява на практика, да изпитва, да оценява и да разпространява действия или подходи от изпълнените вече проекти, които, в специфичния контекст на проекта, са нови или неизвестни на определеното място (различно от мястото, където е реализирана успешно добрата практика), където се предвижда да се реализира демонстрационния проект (в границите на съответния район/съответната община, в рамките на регион за управление на отпадъците или на цялата територия на Република България) И

-  прилага практики за намаляване на въздействието върху околната среда чрез предотвратяване на образуването на битови отпадъци и/или подготовка за повторна употреба, и/или разделно събиране на битови отпадъци с приоритет на събиране при източника, и/или рециклиране на разделно събрани битови отпадъци, които дейности допринасят като цяло за намаляване на количеството битови отпадъци за депониране.

Демонстрационният проект, който се предвижда да се приложи на определеното място, трябва да е от интерес на целеви групи да приложат при подобни обстоятелства и на други места на територията на Република България резултатите от демонстрационния проект с друго финансиране.“

- Изграждането на инсталации за рециклиране следва да е обвързано с разделно събиране на отпадъци. За целта подкрепа за този тип дейност е допустима единствено при налично разделно събиране на отпадъци, които се предвижда в последствие да се рециклират в новоизградената инсталация (с изключение на масово разпространени отпадъци), или при задължителни съпътстващи инвестиции в разделно събиране.

- За да бъде допустимо финансирането на юридическо лице със стопанска цел, то същото следва към момента на усвояване на финансирането да има предварително уредени взаимоотношения със съответната община/общини, чиито отпадъци има намерение да третира, по реда на Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, както и да притежава необходимите документи за извършване на съответната дейност по Закона за управление на отпадъците. Недопустими за подкрепа юридически лица със стопанска цел са оползотворяващи организации, тъй като дейността им е свързана с масово-разпространени отпадъци.

- Финансиране на община, самостоятелно или като част от регионалното сдружение за управление на отпадъците (към което принадлежи или е принадлежала) е допустимо, в случай че същата не е получавала финансиране чрез БФП за същите цели от ОПОС 2007-2013 или е получавала такова, но срокът за дълготрайност на проекта/ите е изтекъл, и/или не е получавала финансиране за същите цели по ОПОС 2014-2020 (има сключен АДБФП).

- Юридически лица с нестопанска цел са допустими за финансиране само за дейности, свързани с изпълнение на пилотни проекти, както и за демонстрационни проекти, за които не е сключен административен договор за БФП по процедура BG16M1OP002-2.009.

За по-подробна информация относно условията по финансовия инструмент – лихви по заеми, обезпечения, допустимите дейности и начините на прилагане на финансовия инструмент се обръщайте към Фонд мениджър на финансови инструменти в България - https://www.fmfib.bg/