Обявена е процедура „Подобряване Природозащитното състояние на природни местообитания” по ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“.

Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания. В резултат от изпълнението на мерките по процедурата се очаква подобрение на природозащитното състояние на природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000. Дейностите, които ще се финансират и чрез които ще се постигнат поставените цели, са в изпълнение на мерките, посочени в Приложение № 1 към условията за кандидатстване. Примерни дейности в изпълнение на допустимите мерки са: конрол на инвазивни чужди видове (ИЧВ) и рудерални видове, премахване на конкурентни видове растения, регулиране на пашата, подпомагане на естественото размножаване на ключови видове, контрол на използването на торове, пестициди и биогенно замърсяване, противопожарни мерки и др.

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), общини, научни институти и висши училища.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 7 500 000 лв. (седем милиона петстотин хиляди лева).

Детайлна информация за процедурата може да намерите в Приложение 1 и в Презентацията на процедурата.