Обявена е процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.031 – „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“.

Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България чрез планиране и провеждане на 10 регионални информационни кампании във Варна; Велико Търново и Габрово – с обща кампания съгл. условията за кандидатстване; Кърджали; Кюстендил; Ловеч; Монтана; Пазарджик; Пловдив; Сливен; Смолян. Дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се постигнат поставените цели, са в изпълнение на мярка 15 „Организация и провеждане на иновативни екологични събития“ и мярка 33 „Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании насочени към заинтересованите страни“ от Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г. Мерките са детайлно изброени в Насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ и включват реализирането на атрактивни, иновативни форми на събития (фестове, паради, фестивали, природо-научни творчески конкурси, културни и арт практики и др.)

В резултат от изпълнение на дейностите по процедурата се очаква подкрепа на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на съхраненост чрез повишаване на информираността на заинтересованите страни.

Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания; юридически лица с нестопанска цел; общини и научни институти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 714 000 лв. (седемстотин четиринадесет хиляди лева). Максималният размер на БФП за проектно предложение е 71 400 лв. (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева).

Процедурата се обявява повторно в допълнение към процедура BG16M1OP002-3.019 - Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, като подробна информация може да намерите в Презентацията на процедурата.

Прикачен файл Size
Презентация 1.11 MB