Проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Съгласно разпоредбите на ПМС 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ публикува проект на планираните за обявяване процедури по програмата за 2021 г., с който може да се запознаете тук.

Коментари по проекта на Индикативна годишна работна програма на ОПОС за 2021 г. може да изпращате на адрес: programming@moew.government.bg в срок до 17:30 часа на 19 ноември 2020 г.