Предоставя се възможност за намаляване размера на задълженията на бенефициенти-общини за наложени финансови корекции за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.

С чл. 82 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. е предоставена възможност за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014 – 2020 г., чрез сключване на тристранно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (УО), министъра на финансите и кмета на общината.

С писмо изх. № 91-00-27/19.01.2021 г. Министерство на финансите изпрати принципни насоки, като пълния текст може да намерите тук: Насоки за прилагане на разпоредбата на чл. 82, ал  3 от ЗДБРБ за 2021 г.  

Всички бенефициенти, които имат задължения, които могат да са предмет на тристранно споразумение, независимо дали са предадени за събиране от Национална агенция за приходите, могат да отправят искане до УО на ОПОС за сключване на тристранно споразумение по чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 г.

Искането трябва да е съобразено с Насоките.