Започва рекултивация на депото за битови отпадъци на община Гълъбово

Днес започна изпълнението на проекта за закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в Гълъбово. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е близо 2,26 млн.лв., от които ОПОС осигурява над 1,9 млн.лв.

Общинското депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци на Община Гълъбово се експлоатира от 1986 г. През годините на него е прилагано смесено депониране на различни видове отпадъци, там са депонирани приблизително 290 000 м3 отпадъци от най-различен вид – битови, селскостопански, строителни и други. Проектът е поредна инвестиция чрез ОПОС в изпълнение на задълженията на Р България за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания във връзка с процедура по нарушение на правото на ЕС и с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. С изпълнението на проекта ще се гарантира спазването на изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, смекчаването на изменението на климата, опазването на био-разнообразието, както и превенцията и управлението на риска от замърсяване.

Площта на рекултивираното депо ще бъде 27 407 кв.м. Предвидено е изграждане на съоръжения за улавяне и заустване на водите, както и система за мониторинг за следене на нивото и състава на подземните води, отделянето на газови емисии, както и на слягания на повърхността на депото. Строително-монтажните дейности по техническата рекултивация на депото ще се реализират за период от 11 месеца.