Министър Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол

Министър Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол. Проектът е на обща стойност 878 304 лв. и е финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В церемонията по приемането на техническата рекултивация участваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.

„Радвам се да видя как в кратки срокове възложителите и изпълнителите успяха да се справят с реализирането на проекта по техническата рекултивация на общинското сметище. Последни започнаха и първи приключиха“, заяви министър Димитров.

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов дол в землището на града, което не отговаряше на съвременните екологични изисквания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г. Проектът за техническа рекултивация предвиждаше съществуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. Техническата рекултивация ереализирана, с което се осигурява опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. Предстои на сметището да се извърши и биологична рекултивация.

Министерството на околната среда и водите подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците.Общинските депа, които не отговарят на съвременните изисквания, са предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. Такова е и закритото депо на Община Бобов дол, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процедура„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. По тази процедура, с общ индикативен бюджет от 120 млн. лв., от поканените 56 общини са подадени 55 проектни предложения.