Проект на Индикативна годишна работна програма на ОП Околна среда за 2019 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ПМС 162/05.07.2016 г., на 01.10.2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ публикува проект на планираните за обявяване процедури по програмата за 2019 г., с който може да се запознаете тук.

Коментари по проекта на индикативна годишна работна програма, може да изпращате на:  programming@moew.government.bg в срок до 18:30 часа на 21 октомври 2018 г.