ДОКУМЕНТИ

В изпълнение на разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“
осигурява обществен достъп до Доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (за периода 15.06.2015-15.06.2018 г.)

Резюме от Методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти по ОПОС 2014 - 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд

Резюме от Методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти по ОПОС 2014 - 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд

 

                                      Стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки
Стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи
Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителство на ВиК мрежи
Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC

Актуално ръководство за бенефициенти

Инструкция за бенефициентите по ОПОС 2014-2020 г. относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020
Таблица Отчетни документи
Таблица Действителни нетни приходи
Искане за изменение/допълнение на административен договор/договор/заповед за предоставяне на БФП
Ръководство за бенефициенти
Приложения

----

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2017 г.

Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2016 г.

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2016 г.

Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2015 г.

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2015 г.

Декларация Двойно финансиране

Декларация Общи условия

Указания за реда за възстановяване на лихвите

Декларация за възстановени лихви

Образец на Запис на заповед

Съобщение във връзка със запис на заповед

Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“

Приложения:

1. Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) ,
относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците;

Приложение №1 – Указания за изготвяне на анализ на необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура;

Приложение № 2

Декларация двойно финансиране

Декларация определение за нередност

Общи условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014 – 2020 г.

Декларация на бенефициента към авансово искане за плащане

Образец на финансов план

Ръководство Обществени поръчки

Декларация за съгласие на бенефициента за използване на профил за комуникация с УО

Видео ръководства за работа с ИСУН 2020