Удължаване на срока за обществено обсъждане на документи по процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2” до 12.07.2021 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. информира, че срокът за обществено обсъждане на проектите на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2” се удължава до 12.07.2021 г.