Община Горна Оряховица с покана да кандидатства по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ отправи покана за кандидатстване до община Горна Оряховица по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Бюджетът по процедурата е на обща стойност 119 829 872,52 лв.

Процедурата има за цел да се намалят наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление, което ще допринесе за изпълнение на ангажиментите на страната във връзка с осъдителното решение на Съда на ЕС за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух.

Мерките, които ще бъдат подкрепени със съфинансиране от Кохезионния фонд на ОПОС 2014-2020 г., са свързани с подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни форми на отопление на газ, електричество, пелети или свързване към топлофикационна или газоразпределителна мрежа. Като крайна алтернатива (когато всички други опции са неприложими или изчерпани) е допустима и подмяната на старите печки с модерни уреди на дърва или въглища, които отговарят на техническите параметри за екодизайн. Тези мерки, едновременно с планираните информационни и образователни кампании, се очаква да доведат до промяна в цялостното мислене на гражданите по отношение опазване чистотата на въздуха. С това ще се постави основата на един ефективен национален модел за преодоляване на проблемите с нарушеното качество на атмосферния въздух в резултат от битовото отопление.

Максималният срок за физическо изпълнение на дейностите по проектите е до 31.12.2023 г.

Повече информация и пълният комплект от документи по процедурата може да видите тук.