Публикуване на проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Съгласно чл. 26, ал. 1 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., Управляващият орган (УО) на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.) ежегодно следва да изготвя проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година. УО следва да публикува за коментари проекта на индикативна годишна работна програма за следващата календарна година не по-късно от 1 октомври на текущата година. В изпълнение чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., УО информира потенциалните бенефициенти на ОПОС 2014-2020 г., че към 1 октомври 2021 г. не планира обявяване на нови процедури, поради което проект на ИГРП за 2022 г. няма да бъде изготвен и публикуван за коментари.