Министър Димов подписа договор за водния проект на агломерация Смолян

Това е първият проект с бенефициент ВиК оператор, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и управителят на „ВиК“ ЕООД Смолян“ инж. Мариян Николов подписаха договор за интегрираният воден проект на агломерация Смолян. Това е първият проект с бенефициент ВиК оператор, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Дейностите включват рехабилитация на пречиствателната станция за отпадъчни води в Смолян. Ще бъде изградена и реконструирана водопроводна мрежа с обща дължина 14 км. Предвижда се новоизграждане и реконструкция на общо 19 км канализационна мрежа. Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за увеличаване на събрания и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водните обекти и до драстично намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа. Със завършването на проекта от подобрено пречистване на отпадъчните води ще се ползват допълнително 30 000 жители. Броят на населението с достъп до по-качествено водоснабдяване ще се увеличи с 26 000 жители.

Общият размер на инвестицията е 91,3 млн. лв. ОПОС 2014-2020 г. осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 68,2 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 48 месеца.

През програмен период 2014-2020 г. ОПОС финансира ВиК проекти чрез прилагане на регионалния подход една обособена ВиК територия – един ВиК оператор – един проект. Очаква се всеки момент 14 ВиК оператора да започнат да подават своите проектни предложения.