Министър Борислав Сандов: Очаквам по всички проекти на ОПОС 2014-2020 г. да се работи с високи темпове

„Надявам се по всички проекти на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ да се работи с високи темпове, да се мобилизират бенефициентите, така че в максимална степен да успеят да изпълнят своите ангажименти“. Това заяви министърът на околната среда и водите Борислав Сандов пред участниците в 16-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. Министърът откри форума и подчерта, че е важно да се направи всичко възможно за компенсиране на забавянията в някои от проектите, за ускоряване на процесите или навременно пренасочване на средства. „Най-важната ни цел е осигуряването на по-чист въздух, по-добро управление на водните ни ресурси и отпадъците и запазване на биологичното разнообразие в страната за много години напред. Проектите на ОПОС са необходими за опазване на околната среда и здравето на  хората, затова трябва да са изпълнени качествено“, посочи министър Сандов.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 Галина Симеонова също подчерта нуждата от бързи действия по реализация на проектите. Тя представи пред членовете на Комитета за наблюдение доклад за изпълнението на ОПОС през 2021 г., както и индикативна годишна работна програма за настоящата година.

Партньорите в мониторинговия комитет обсъдиха методологии и критерии за оценка на проектни предложения по процедури, за които е осигурено финансиране до края на програмния период: „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“, „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“ и „Природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“. Комитетът за наблюдение одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както и увеличаване на максималната стойност на проектите по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ за бенефициентите Смолян, Видин, Монтана и Димитровград. Представени бяха резултатите по изпълнението на финансовите инструменти по ОПОС 2014- 2020 г., както и извършените оценки на Програмата.