Добри практики и идеи споделиха експерти в областта на оценката на програми, финансирани с европейски средства

Експерти и практици от няколко европейски държави споделиха опит и обсъдиха идеи на специален форум, посветен на оценката на програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитието се проведе в гр. София, в периода 28-29 май 2019 г. и беше организирано съвместно от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и Европейската комисия, посредством инструмента TAIEX-REGIO PEER 2 PEER. TAIEX-REGIO PEER 2 PEER е своеобразна платформа на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, за споделяне на добри практики, с цел увеличаване на административния капацитет. По-конкретно, този инструмент подкрепя и подпомага обмяната на опит между администратори, експерти и практици, включени в управлението на Кохезионен фонд и Европейски фонд за регионално развитие в държавите членки.

Форумът включваше презентации и работни дискусии, фокусиращи и анализиращи ключови въпроси, свързани с теорията и методологията при оценката, специфични подходи и техники при оценка на инфраструктурни и транспортни проекти, събиране на данни, ролята на статистиката и индикаторите, подготовка на процедури за възлагане на оценка и изпълнение на договори за оценка.

Процесът на оценка има водеща роля по отношение на прилагането и изпълнението на Кохезионната политика на ЕС. Практиката показва, че оценката е сериозно предизвикателство и изисква активно включване на всички заинтересовани страни в този процес. Добре структурираната и експертно изготвената оценка е предпоставка за подобряване на ефективността и ефикасността на програмата; такава оценка носи добавена стойност за кохезионната политика на генерално ниво чрез по-прецизно насочване на интервенциите и намиране на оптимални решения на предизвикателства.

Участници в събитието от държавите Литва, Чехия, Естония, Полша, Румъния, Словакия и България изразиха своето удовлетворение от проведената работната среща. Програмата и организацията на  форума  беше съобразена с нуждите и изискванията на експертите - практици,  посрещна техните очаквания и даде възможност на участниците да споделят идеи, обсъдят казуси от теорията и практиката, да затвърдят формални и неформални контакти в кръга на експертите - практици, работещи активно по темата за оценката.