#ИТИ

На 11-ти и 12-ти юни 2024 г., в град Пазарджик, се проведе семинар на тема "Интегрирано териториално развитие в Южен централен район: партньорства за нови възможности“, който ще завърши с онлайн сесия на 14 юни 2024 г. Основната цел на практическото занятие бе да представи на участниците практически инструменти и методи за успешно планиране и реализиране на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен „Развитие на дуалната система за обучение“ залага на досегашния опит на училището в дуалното обучение, започнал с участие в българо-швейцарския проект ДОМИНО и минаващ през проекта на МОН  „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападния регион планира да реализира екип от Медицинския университет в Плевен в партньорство със седем общини от област Плевен и три от област Ловеч, осем болници от двете области, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, представители на бизнеса и академичната общност.

Община Долна Митрополия е разработила заедно с Община Долни Дъбник и Община Гулянци, с многопрофилната болница за активно лечение в Гулянци, с Възпитателно училище интернат „Христо Ботев“ в с. Подем, със СУ „Евлоги Георгиев“ в Тръстеник, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Горна Митрополия и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия концепция за интегрирани териториални инвестиции, с които да подкрепи развитието на местния потенциал.

Три от концепциите за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), подадени в Северозападния регион за планиране и преминали проверката за административно съответствие и допустимост, предвиждат дейности в различни населени места в област Плевен. Индикативният бюджет за изпълнението им възлиза на 57 млн. лв. общо. 89% от тях, почти 51 млн. лв., са поискани от Програма „Развитие на регионите“, близо 5 млн. лв. е стойността на дейностите с финансиране от Програма „Околна среда“, 790 000 лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и 632 хиляди лв. от Програма „Образование“.

Интегрираният териториален подход при инвестирането на средства от европейските фондове ще бъде приложен за първи път в България през програмния период 2021 - 2027 г. като част от усилията за намаляване на различията между регионите.

21 концепции за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион са били подадени в рамките на първата покана за кандидатстване. 17 от тях преминават успешно проверката за административно съответствие и допустимост - 14 комбинирани.

   През август експертите от Областния информационен център в Плевен проведоха онлайн допитване до широк кръг заинтересовани страни, за да се установи нивото на разбиране и подкрепа за интегрирания териториален подход и да бъдат идентифицирани областите, в които има недостатъчна информираност. Анкетата бе разработена от членовете на звеното за медиация към Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион.

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи пред медиите новия Интегриран териториален подход и прилагането му чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Разяснени бяха функциите на Областните информационни, като част от експертните звена на Регионалните съвети за развитие (РСР), при прилагането на подхода.

Началните срещи в Плевен със заинтересованите страни по подхода ИТИ продължават. Звеното за медиация организира информационно събитие на 8 август 2023 г. за представители на областната и общинските администрации. Разисквани бяха някои от специфичните особености при кандидатстване с концепция за интегрирана териториална инвестиция.

На 7 август 2023 г. звеното за медиация към Областния информационен център в Плевен проведе първата от поредицата начални срещи с различните групи заинтересовани страни по подхода ИТИ. Първо пред представители на гражданското общество бяха разяснени изискванията и възможностите за кандидатстване по актуалната процедура за подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции според Единните указания.