Новини от ОИЦ

Община Генерал Тошево подписа договор за 3 174 395 лв. безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за закриване и рекултивация на депо за отпадъци.

Проектът „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци - гр. Генерал Тошево“ включва дейности по техническа и биологична рекултивация на общинско депо разположено в землището на града, на площ от 54 дка, като със замърсените съседни терени достига до площ 76 дка.

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира втори прием на проектни предложение по подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“. Бюджета от 150 000 лв. е насочен към нуждите на местните общности за съхраняване и популяризиране на местната идентичност чрез културното и природно наследство, като предпоставка за постигането на устойчива общност в дългосрочен план.

Създадената по проект "Подобряване на мобилността на работещи и безработни" мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Кълараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Над 350 души проследиха днес уебинара на Областен информационен център – Русе, посветен на първия вариант на Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021-2027 г., която през следващия програмен период ще подпомага бизнеса. Тя е пряко насочена към постигане на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика и към осъществяването на индустриална и иновационна трансформация.

Експертът Диана Аврамова запозна аудиторията със специфичните цели на програмата:

Община Добричка стартира изпълнението на проект по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 134 070,00 лв. и чрез него ще се осигури мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата от целевите групи до предоставяните услуги по домовете за преодоляване последиците от коронавируса. Периода на изпълнение е от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград започна подготовка за издаването на поредна печатна брошура описваща успешни проекти в Лудогорието, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Деца и родители получават подкрепа по проекта „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 449 926 лв. Бенефициент е Община Провадия.

Със спестени финансови средства и осигурени допълнително 40 млн. лева от Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. започва ремонт на близо 134 км второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа.

Сред включените за рехабилитация обекти е и Път II-23 Русе – Кубрат, чиято обща дължина е 46,7 км.

Хора в неравностойно положение във Вълчи дол ще бъдат обгрижвани по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Вълчи дол“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и е на стойност 92 292 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол.

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на нуждаещи се хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и създаване на подходящ капацитет за предоставянето им.

Община Лозница - бенефициент на евросредства в рамките на проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., продължава изпълнението на дейностите по него. В условията на въведеното извънредно положение в страната, наскоро приключи ремонта на над двукилометрова отсечка до село Градина в общината.

Кметът на община Лозница Севгин Шукри, заедно с кмета на селото Весиле Касим, инспектираха строителните дейности на място.