Над 30 млн.лв. по ОПОС 2014-2020 г. в подкрепа на бежанците от Украйна

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма (CARE)“ по приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с конкретен бенефициент Министерство на туризма.

Целта е да се окаже подкрепа за справяне с миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на конфликта в Украйна. Процедурата е насочена към Министерство на туризма с цел създаване на възможност същото да насочи подкрепа към значителния брой  украински граждани, на които трябва да бъде предоставена базова подкрепа, свързана с покриване на основните им нужди.   

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП), който може да бъдат предоставени по процедурата е 30 588 236,53 лв., от които средства в размер на 85% от ЕФРР - 26 000 000,17 лв. и национално съфинансиране в размер на 15% - 4 588 236,36 лв. Максималният срок за изпълнение на проекта е до 31 декември 2023 г.  

Пълният комплект документи е публикуван в секция „Оперативна програма „Околна среда“ на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондовеwww.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Срокът за кандидатстване до 17.10.2022 г.

Кандидатът по процедурата може да иска разяснения по условията за кандидатстване по процедурата, в срок до три седмици преди крайния срок за подаване на проектното предложение, като изпращат въпроси по електронна поща на адрес programming@mоew.government.bg.

Прикачен файл Size
Пакет Насоки за кандидстване 1.43 MB