Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с Приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика

Допустимост и отчитане на разходи за извършени строителни дейности с индексация, като резултат от прилагане на приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.  Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обнародвана с ДВ. бр.78 от 30.09.2022 г. - Методиката) по договори за СМР в изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020

(приложение към Указания наУО на ОПОС относно сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП, публикувани на 05.10.2022 г., изм. на 11.10.2022 г.)

Към момента липсват официални, единни указания за прилагане на Методиката на национално ниво. В тази връзка, посочените разбирания на УО на ОПОС за прилагане на формулата по чл. 4 от Методиката за определяне размера на изменението на цената се съблюдават до момента на публикуване на такива и в случай, че не е налице противоречие със същите.

 1. Общи аспекти:
 1. При подготовка на Допълнителни споразумения с изпълнители на СМР, следва да се спазва принципа за поддържане на адекватна одитна следа относно обстоятелствата, предизвикали необходимостта от индексация на договорите за строителство;
 2. При подготовката на Допълнително споразумение с изпълнители на СМР следва да се спазват нормите на ЗОП, като при необходимост от изменение на цената на договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП, прилагането му е допустимо при доказване необходимостта от изменението поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, включително и при полагане на дължимата грижа, и изменението не засяга предмета на договора. Когато като причини се изтъкват промени в пазарните условия, специфики на пазара, процеси или явления, вкл. инфлационни, би следвало позоваването на тях да е съпроводено с данни, които ги доказват по безспорен начин, съдържащи се в доказателства за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация. Необходимо е да се установи и наличието на пряка причинна връзка, като се съобрази момента на сключване на договора, конкретните договорни клаузи, други фактори оказали влияние и пр. (съгласно публично достъпните Методически указания на АОП изх. № МУ-1 от 01.04.2022 г.);
 3. За прилагане на посочените коефициенти на тежести към чл. 2 от Методиката, УО на ОПОС дава следните указания:
  1. За съоръжения, свързани с енергийна инфраструктура по приоритетна ос 5, по процедура BG16M1OP002-5.004 - Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух следва да се прилага коеф. на тежест от 67,00 %. Съоръженията, които подлежат на изграждане във връзка с осигуряване на инфраструктура за зареждане на електробуси, токоизправителни станции, трансформаторни постове и т.н. се квалифицират като „съоръжения в областта на енергийната инфраструктура“;
  2. За съоръжения, свързани с изграждането на инсталации за отпадъци по приоритетна ос 2 Отпадъци, да се прилага коеф. на тежест от 62,00 %. Съоръженията за компостиране, сепариране и/или обезвреждане на отпадъци се класифицират като „Индустриално строителство, в т.ч. производствени сгради и инсталации“;
  3. За съоръжения от ВиК инфраструктурата, които се изграждат по приоритетна ос 1 Води и съоръжения от екологичната инфраструктура, свързани с подобряване водния режим на реки и влажни зони, изпълнявани по приоритетна ос 3 - Биоразнообразие, следва да се прилага коеф. на тежест от 52,00 %. Съоръженията се квалифицират като „мрежи и съоръжения в областта на водоснабдяване и канализация, пречиствателни станции“;
  4. За обекти, свързани с рекултивация на депа за отпадъци, следва да се прилага т. 5 от таблицата към чл. 2 на Методиката с процентна тежест на материалите от 55,00 %.  Дейностите по рекултивация на депа се доближават най-много до дейностите изпълнявани при “Строителство на ……, пътни съоръжения, обекти от градска среда (паркове, междублокови пространства, спортни площадки и друга прилежаща инфраструктура)". Подобните дейности са: изкопни и насипни дейности на земни маси; уплътняване на земни маси; полагане на геосинтетични материали; полагане на пластове от хумус и т.н.;
  5. За обекти, финансирани по приоритетна ос 4 по процедура BG16M1OP002-4.003 - Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа) за укрепване на свлачища следва да се прилага коеф. за тежест от 55,00 %;
  6. За обекти, които не попадат в изброените категории, следва допълнително да се комуникира с УО на ОПОС за уточняване правилното отнасяне на обекта в съответствие с чл. 2 на Методиката.
 4. При договори за инженеринг на индексация подлежат разходите за СМР, в съответствие с легалните дефиниции в действащото право;
 5. Следва да се има предвид, че при приключване на АДБФП преди изтичане на дадено тримесечие и съответно публикуването на индекса от НСИ, за приетите строителни дейности през последното тримесечие няма да има възможност за верификация и възстановяване на разходите за индексация, тъй като същите ще бъдат извършени извън периода на допустимост по проекта.

 

 1. Отчитане и верификация:

Разходи по договори за СМР, направени във връзка с приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика, ще бъдат допустими при спазване на всички законови условия за допустимост, вкл. относно наличие на адекватна одитна следа, отчитане и верификация на разходи, описани в съответния АДБФП и приложенията към него, както и в актуализираното Ръководство за бенефициенти за изпълнение на административни договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ - Версия 3 (Август 2020 г., последно обновено на 03.09.2021 г.), достъпно на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/5453. В тази връзка:

1.         Разходите за индексация във връзка с Указанията на УО на ОПОС ще са допустими по неприключили по смисъла на чл. 72 от ППЗОП договори/рамкови споразумения за СМР/инженеринг (в частта СМР);

2.         Отчитане на разходи за индексация на СМР, които вече са изпълнени, фактурирани и платени от страна на Възложителите:

 Доплащането на вече фактурирани СМР следва да се направи въз основа на дебитно известие към вече издадена фактура, съставено въз основа на сключено допълнително споразумение към договора за СМР/инженеринг. Дебитното известие следва да е се издаде по реда и в срока, описани в чл. 115 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Отчитане на разходи по дебитно известие в ПОД в ИСУН 2020:

 

В компонент „Технически отчет“ към съответния ПОД следва да се представят следните документи:

= Доказателства за датата на подаване на приетата от възложителя оферта на изпълнителя по договора за обществена поръчка (при съобразяване с чл. 101, ал. 7 ЗОП);

= Акт/Протокол/Сертификат/ КСС с наверижване на стойностите, за който се иска разхода за индексация и Сметка – опис (по образец);

= Приложение 3.5.1 (по образец), от което е видно как е определена/изчислена стойността на исканата индексация/промяна, в съответствие с одобрената методика в ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Приложението се изготвя към всеки Акт  (КСС с наверижване на стойностите), за който се иска разхода за индексация.

= В случай че има подлежащи на  индексация приети работи, които обхващат повече от едно тримесечие в един акт на строителя, следва да се представят отделни приложения 3.5.1 (по образец) за всяко от тримесечията, както и да бъде извършено разделяне на изпълнените и приети работи за конкретния времеви период;

Забележка.: индексацията по Указанията на УО на ОПОС ще се отнася само към вече признати за допустими разходи по смисъла на ЗУСЕФСУ (загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г.).

 

В компонент „Финансов отчет“ към съответния ПОД следва да се създаде РОД „Дебитно известие“, за който да се въведат всички приложими данни и към който следва да се прикачат следните документи:

= Дебитно известие – Известието следва да съдържа всички задължителни реквизити, предвидени в Закона за счетоводството, ЗДДС, както и информация за ОПОС, съгласно изискванията на АДБФП;

= Фактурата, към която е издадено дебитното известие;

= Документи, удостоверяващи извършеното плащане по дебитното известие - платежни нареждания и банкови извлечения, съгласно Приложение 3 към актуализираното Ръководството за бенефициенти.

 

Всяко дебитно известие следва да се обвърже с всички редове, с които е обвързана в ИСУН фактурата, към която е издадено. Стойността на дебитно известие следва да се разпредели по бюджетните редове, в пропорцията, в която е разпределена стойността на фактурата, към която е издадено известието.

 

В Компонент „Искане за плащане“ към съответния ПОД следва да се представят всички приложими документи относно отчетената сума по дебитното известие, съгласно Приложение 3 към актуализираното Ръководство за бенефициенти – счетоводни извлечения, дневници за ДДС (ако е приложимо) и др.

 

 1. Отчитане на разход по неотчетена фактура за СМР:

Отчитането на разход по фактурата следва да се осъществи по обичайния ред, предвиден в актуализираното Ръководство за бенефициенти. В случай че към нея впоследствие е издадено дебитно известие, отчитането на дебитното известие се осъществява съгласно указаното по-горе в т. 2. Препоръчително е неотчетените фактури да се отчетат в един ПОД заедно с дебитното известие, издадено към тях.

Забележка.: индексацията по Указанията на УО на ОПОС ще се отнася само към поискани от бенефициента разходи, които ще бъдат признати за допустими по смисъла на ЗУСЕФСУ (загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г.).

 

 1. Отчитане на разходи за СМР, изпълнявани в момента или които предстои да бъдат изпълнени и фактурирани – Документирането, разплащането и отчитането на СМР по актуализирани стойности следва да се осъществи съгласно сключените допълнителни споразумения към договорите за СМР/инженеринг и при спазване на приложимите условия, описани в съответния АДБФП и приложенията към него, както и в актуализираното Ръководство за бенефициенти. В компонент „Технически отчет“ към съответния ПОД следва да се представят също и следните документи:

= Доказателства за датата на подаване на приетата от възложителя оферта на изпълнителя по договора за обществена поръчка (при съобразяване с чл. 101, ал. 7 ЗОП);

= Всички необходими документи за отчитане на разходи за СМР, съгласно актуализираното Ръководство за бенефициенти;

= Приложение 3.5.1 (по образец), от което е видно как е определена/изчислена стойността на исканата индексация/промяна, в съответствие с одобрената методика в ПМС №290 от 27.09.2022 г. Приложението се изготвя към всеки Акт/ КСС с наверижване на стойностите, за който се иска разхода за индексация;

= Сметка - опис (по образец), от която са видни, както стойността на СМР по КСС, така и стойността, с която се индексира/изменя/увеличава сумата за плащане, изчислена в Приложение 3.5.1;

= Доказателства за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация;

= В случай че има подлежащи на  индексация приети работи, които обхващат повече от едно тримесечие в един акт на строителя, следва да се представят отделни приложения 3.5.1 (по образец) за всяко от тримесечията, както и да бъде извършено разделяне на изпълнените и приети работи за конкретния времеви период.

 

Заележка.: индексацията по Указанията на УО на ОПОС ще се отнася само към поискани от бенефициента разходи, които ще бъдат признати за допустими по смисъла на ЗУСЕФСУ (загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г.).

 

Заб. 1: Допустимо е отчитане на разходи до размера на актуалната стойност на бюджетните редове по проекта в ИСУН 2020 към съответния момент на отчитане.

 

Заб. 2: Максималният размер на разходите, с който може да се увеличи стойността на СМР следва да бъде изчислен въз основа на формулата за индексация в Методиката, като същите могат да бъдат поискани за възстановяване като БФП до размера на заложените допълнителни средства съгласно сключения анекс към АДБФП.

Прикачен файл Size
Приложение 3.5.1 130 KB