Министър Юлиян Попов: Необходимо е да променим нагласата на хората към отпадъците

За това апелира министърът на околната среда и водите на среща с кметове и представители на 100 общини в страната

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов участва в среща, на която бяха представени проект на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове. Срещата се проведе пред кметове и представители на над 100 общини в страната, с участието на заместник-министър Николай Сиджимов, Ръководителят на Управляващия орган на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. Галина Симеонова, директор на дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ Светлана Божкова и експерти от екипите на двете дирекции.

В Проекта на ЗИД на ЗУО са предвидени нормативни изменения свързани с екологосъобразното управление на отпадъците,  засягащи задълженията на местната власт. По-важните от тях се отнасят до въвеждане на задължително разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината, вкл. и на отпадъци от обувки и текстил, пепел и сажди, с произход от частни домакинства. Проектът на изменение предвижда осигуряването на най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други на територията на общината. Също така се предвижда разширяване на обхвата на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като целта е да се обхване по-голямата част от населението на страната. Тази промяна задължително включва всички населени места с над 700 жители, както и курортните населени места.

Министър Попов се обърна към общините с призив да работят целенасочено и решително, за да изпълнят законовите си задължения в сектор “отпадъци”, като се даде приоритет на биоразградимите отпадъци. Той допълни, че това ще допринесе за подобряване на основни компоненти на околната среда, като въздуха, климата и почвите. Верният път за изпълненията на задълженията на общините и постигането на заложените в Закона цели, е въвеждане на все по-усъвършенствано разделно събиране на битовите отпадъци, както и промяна в нагласата на хората към отпадъците, каза в заключение министърът.

По отношение на изпълнението на изискванията на нормативната уредба за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и тяхното последващо рециклиране, с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ (ПОС) е подготвена процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“. Процедурата ще бъде обявена през март 2024 г.

Ръководителят на Управляващия орган на ПОС Галина Симеонова представи пред общините възможностите по процедурата. Конкретни бенефициенти са 167 общини от 33 регионални системи за управление на отпадъците, които са включени в Приложение № 8 от Националния план за управление на отпадъците. За останалите общини в Приложението предстои да бъде обявена отделна процедура в началото на 2025 г. Те ще разполагат с общ финансов ресурс от 242,9 млн. лв. Допустими са дейности за изграждане, разширяване или надграждане на системите за разделно събиране и транспортиране на битовите биоразградими отпадъци, чрез закупуване на необходимите съдове, техника и съоръжения за разделното събиране задължително на зелените и хранителните отпадъци, с  допълнителна възможност и за хартия картон и дървесни отпадъци, които в момента се събират смесено.

С мерките по тази процедура се опитваме да дадем възможност на общините да постигнат целите, заложени в закона по отношение на разделното събиране и последващо третиране на биоразградимите отпадъци, както и да направят следващата стъпка към по-модерното разбиране за управление на отпадъците на общинско ниво, каза Галина Симеонова в обръщение към представителите на общините. Тя допълни, че общините ще могат да кандидатстват, както самостоятелно, така и в партньорство, и призова за прозрачност и диалог между всички в процеса. „Вие познавате спецификата на вашата общност, затова когато взимате решение дали ще разширявате съществуваща или ще изграждате изцяло нова система, мислете за вашия проект като за цялостна хомогенна система с най-добрата логистика, чрез която ще стигнете до гражданите и ще ги мотивирате да изхвърлят разделно своите отпадъци“, каза в заключение Галина Симеонова.

Изпълнението на проектите ще допринесе за постигане на съответствие с изискванията на нормативната уредба за управление на отпадъците и целите на национално ниво към 2030 г., свързани със задължително разделно събиране на биоотпадъците и намаляване на количествата депонирани битови отпадъци.

Презентация с информация по процедурата може да видите тук.

Прикачен файл Size
Презентация ПРОЦЕДУРА BG16FFPR002-2.003 272.65 KB