ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“  по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

Дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се постигнат поставените цели, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци е от ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.

Допустими бенефициенти по процедурата са: 

- общини;

- юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ);

- юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто и петдесет) лв. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).

Проектът на насоки за кандидатстване, включващ „условия за кандидатстване“, „условия за изпълнение и приложения към тях, по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците “ се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 17.00 ч. на 23 май 2019 г. (четвъртък) включително на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 14 юни 2019 г. (петък), от 13.00 часа, в зала „партер“ на Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

 

Документи за обществено обсъждане

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ