ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Цел на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от действащи към момента планове за управление на защитени зони (4 бр.) и планове за действие за видове (8 бр.): План за управление на защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш“; План за управление на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“; План за управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“ и План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“; План за действие за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България, за периода 2018 – 2027 г.; План за действие за опазване на Къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България, за периода 2013 – 2022 г.; План за действие за опазване на Белооката потапница (Aythya nyroca) в България, за периода 2014 – 2023 г.; План за действие за опазване на Големия воден бик (Botaurus stellaris) в България, за периода 2014 – 2023 г.; План за действие за опазване на Малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) в България, за периода 2014 – 2023 г.; План за действие за опазване на Кръстатия орел (Aquila heliaca) в България, за периода 2013 – 2022 г.; План за действие за опазване на Ловния сокол (Falco cherrug) в България, за периода 2013 – 2022 г. и План за действие за опазване на черния лешояд (Aegypius monachus) в България 2015-2024 г.

Дейностите, които са допустими за финансиране по настоящата процедура, са в изпълнение на консервационни мерки, детайлно указани в Приложение № 1 „Планове за действие за видове и допустими мерки“ и Приложение № 2 “Планове за управление на защитени зони и допустими мерки“ към раздел 28 от проекта на насоки за кандидатстване, част „условията за кандидатстване“.

Допустими бенефициенти по процедурата са:  Структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 9 141 202 лв. (девет милиона сто четиридесет и една хиляди двеста и два лева). Максималният размер на БФП за проектно предложение се определя въз основа на индикативния финансов ресурс, дефиниран за съответните мерки в действащите планове за управление на защитени територии и планове за действие за птици, като е направена демаркация с дейностите, включени в процедура BG16M1OP002-3.015 – “Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони”.

Проектът на насоки за кандидатстване, включващ „условия за кандидатстване“, „условия за изпълнение и приложения към тях, по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. 

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 17.00 ч. на 25 юни 2019 г. (вторник) включително на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 24 юли 2019 г. (сряда), от 10.00 часа, в зала „Партер“ на Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

Документи за обществено обсъждане

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ