Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали. На подписването присъстваха кметът на общината Хасан Исмаил и Латиф Расим – председател на управителния съвет на местна инициативна група (МИГ) „Стамболово–Кърджали 54“.

Проектът е насочен към изследване и подобряване на състоянието на Подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник (Myotisbechsteinii). Предвижда се провеждане на проучвания за разпространението и  числеността на видовете в размножителните колонии и местата за зимуване, картиране на находищата и провеждането на природозащитни дейности - поставяне на къщички, маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на прилепите.

В проекта ще се организират информационни срещи и образователна кампания сред учениците с цел привличане на доброволци за участие в проучванията.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде събрана и анализирана актуална информация за състоянието на трите вида прилепи и ще бъдат създадени условия за тяхното опазване. Целта е да се повиши информираността и мотивацията на общността по отношение на съхранението на прилепите като важна част биологичното разнообразие.

Проектът е на стойност 187 хил. лв. и е финансиран изцяло по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.