На 9 януари 2020 г. се проведе първото заседание на тематичната работна група за разработване на ОПОС 2021-2027 г.

Събитието беше обект на изключителен интерес от ангажираните 65 организации, които изпратиха общо 72 свои представители.

На 9 януари се проведе първото заседание на тематичната работна група за разработване на ОПОС 2021-2027 г.

Акцент беше представянето на първи работен вариант на оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.", който ще търпи развитие в рамките на работната група, за да отговори в максимална степен на нуждите в сектора на база и националните и европейски приоритети и разполагаемия финансов ресурс.

Проектът е разработен от Управляващия орган на настоящата ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ съвместно със секторните дирекции в Министерство на околната среда и водите. В новата оперативна програма се наблюдава приемственост, но и нови приоритети, които отразяват настъпили промени и новоизведени приоритети в секторите опазване на околната среда и изменения на климата.

Бюджетът, фиксиран за програмата в периода 2021-2027 г. е в размер на приблизително 4,5 млрд. лв. за петте приоритета: „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“. От този ресурс над 3 млрд. лв. се предоставят от Европейския съюз. За сравнение, бюджетът по настоящата програма - ОПОС 2014-2020 г. е близо 3,463 млрд. лв., от които 2,943 – европейско съфинансиране, т. е. разполагаемият ресурс в сектора ще се увеличи с над 25% за периода 2021-2027 г.

В състава на работната група влизат широк кръг представители както на централната и местна администрация, така и на неправителствения сектор, представители на научно-изследователската общност, национално представените браншови организации, синдикати, асоциации на хората с увреждания, академичната общност. Общо организациите с право на глас на заседанията на работната група са 65, като  на първото заседание присъстваха 72 представители на 60 от тях. Това демонстрира дълбоката ангажираност по отношение въпросите и предизвикателствата в сферата на околната среда и волята на всички заинтересовани страни за ефективно и ефикасно управление на средствата в този сектор.

С акцентите по програмата може да се запознаете от представената по време на срещата презентация, достъпна в Първо заседание на ТРГ, 9 януари 2020 г.

Информация във връзка със заседанията на тематичната работна група регулярно ще бъдат публикувани в секция „Планиране“, подсекция "TРГ за ОПОС 2021-2027.