Обявяване на процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.027 – „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“

На 11 юни 2020 г. Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.027 – „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“. Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове птици в защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици с действащи планове за управление и в защитени зони, посочени в планове за действие за видове (с изключение на тези, включени в процедури BG16M1OP002-3.015 "Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони" и  BG16M1OP002-3.016 "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици").

Допустимите дейности по процедурата са в изпълнение на консервационните мерки, заложени в следните планове:

  • План за управление на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“,  утвърден със Заповед № РД-223/22.04.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 37/17.05.2016 г.)
  • План за управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“,  утвърден със Заповед № РД-785/27.11.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 96/09.12.2015 г.)
  • План за действие за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България, за периода 2018 – 2027 г., утвърден със Заповед № РД-355/04.06.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
  • План за действие за опазване на Къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България, за периода 2013 – 2022 г., утвърден със Заповед № РД-888/28.11.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
  • План за действие за опазване на Белооката потапница (Aythya nyroca) в България, за периода 2014 – 2023 г., утвърден със Заповед № РД-347/12.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
  • План за действие за опазване на Ловния сокол (Falco cherrug) в България, за периода 2013 – 2022 г., утвърден със Заповед № РД-371/17.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
  • План за действие за опазване на Малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) в България, за периода 2014 – 2023 г., утвърден със Заповед № РД-347/12.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
  • План за действие за опазване на Кръстатия орел (Aquila heliaca) в България, за периода 2013 – 2022 г., утвърден със Заповед № РД-359/15.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.

Допустимите дейности са свързани например с подобряване хранителната база на съответния вид, възстановяване на бивши гнездовища, поддържане на оптимален воден режим в обитаваните от даден вид влажни зони, обезпечаване безопасни въздушни коридори за миграцията, обезопасяване на електропреносната мрежа с цел намаляване риска за птиците от токов удар, изграждане на наколни платформи за почивка и гнездене и др.

Процедурата се обявява повторно в допълнение към процедура BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Предвид този факт и като се отчита необходимостта от гарантиране спазването на противоепидемичните мерки, въведени с цел превенция разпространението на COVID-19, подробна информация за процедурата съгл. разпоредбите на чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. се намира тук.