Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2”

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от действащи към момента планове за управление на защитени зони (2 бр.) и планове за действие за видове (6 бр.).

Допустими кандидати са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел (сдружения/фондации), включително чрез техни клонове; общини и научни организации (научни институти/висши училища).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 5 100 000 лв. (пет милиона и сто хиляди лева). Максималният размер на БФП за проектно предложение се определя въз основа на финансовия ресурс, дефиниран за съответните мерки в Приложение № 1 или Приложение № 2, към които се добавят разходи за спомагателни дейности и непреки разходи, при спазване на процентните ограничения, посочени в раздел 14 от Насоките за кандидатстване.

Проектът на насоки за кандидатстване по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“, включващ „условия за кандидатстване“, „условия за изпълнение“ и приложения към тях се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 09. 06 2020 г. (вторник) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната поради разпространение на заразата от COVID-19 няма да бъде проведено присъствено публично обсъждане на проекта на насоките за кандидатстване по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2”.

Документи за обществено обсъждане