УО на ОПОС публикува Доклад за екологична оценка на Програма "Околна среда" 2021-2027

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО (Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми), Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. публикува Съобщение, съгл. чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата, за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по изготвения доклад за ЕО.

Пълната информация може да намерите тук:

 

Съобщение за провеждане на консултации

Нетехническо резюме на Доклада за ЕО (ДЕО)

Доклад за ЕО на програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. с приложения:

Приложение 1 – Списък с експерти

Приложение 2 – Версия 1 на ПОС 2021-2027

Приложение 3 – Писмо № ЕО-1/27.01.2020 на министър на околната среда

Приложение 4 - Справка за проведените консултации по Заданието за обхват на ДЕО

Приложение 5 – Списък с източници