Указание към бенефициенти - за възлагане чрез публична покана по реда на ПМС160/2016 г.