Задание за Доклад за екологична оценка на ПОС 2021-2027 г.

Задание за определяне обхвата и съдържанието на ДЕО на ПОС 2021-2027 г., публикувано на 13.07.2020 г. (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/5124)

Справка за консултации по заданието за обхват на ДЕО