Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. - юни 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 8 и ал. 10 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) публикува изменение на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС.