Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2”

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания. В резултат от изпълнението на мерките по процедурата се очаква подобрение на природозащитното състояние на природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000. Дейностите, които ще се финансират и чрез които ще се постигнат поставените цели, са в изпълнение на мерките, посочени в Приложение № 1 към условията за кандидатстване.

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), общини, научни институти и висши училища.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 1 820 000 лв. (един милион осемстотин и двадесет хиляди лева).

Проектът на насоки за кандидатстване по процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания -2“, включващ „условия за кандидатстване“, „условия за изпълнение“ и приложения към тях се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 08.07.2021г. (четвъртък) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната поради разпространение на заразата от COVID-19 няма да бъде проведено присъствено публично обсъждане на проекта на насоките за кандидатстване по процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания”.

Документи за обществено обсъждане

Насоки за кандидатстване