Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. провежда консултации съгласно Наредбата за екологична оценка

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. провежда консултации съгласно Глава Четвърта от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Подробности по достъпа до документация и изразяването на становища са посочени в приложеното съобщение.

Съобщение за провеждане на консултации

Проект на програма Околна среда 2021-2027 (Пета версия)

Нетехническо резюме на Доклада за ЕО

Доклад за ЕО на програма Околна среда (ПОС) 2021-2027 г.

Приложения към доклада