Индикативна годишна работна програма за 2022 г. на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува за коментари проект на планираните за обявяване процедури по програмата през 2022 г. Коментари по проекта на Индикативна годишна работна програма на ОПОС за 2022 г. може да изпращате на адрес: programming@moew.government.bg в срок до 17:30 часа на 20 април 2022 г.

Прикачен файл Size
ИГРП за 2022г. - ОПОС 2014-2020г. 100.5 KB