Новини от ОИЦ

На 22 януари се проведе работна среща на експерти от три общини от област Добрич – Община Добричка, община Генерал Тошево и община град Добрич. Срещата бе инициирана от Областния информационен център - Добрич, след възникнали множество въпроси от страна на общините, директни бенефициенти по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР 2014-2020 г.).

На 11.01.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на „СИМАРО“ ООД в гр. Стара Загора се проведе информационен ден относно приключването на проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха представители на местната общност и бизнеса, пред които беше представена информация за резултатите от изпълнението на проекта.

Педагогически специалисти от Разградска област се обучават по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент е Министерството на образованието и науката.

Илияна Илиева – Зам. гл. директор и експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, представиха в Монтана условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“.

Сградата на Службата за пожарна безопасност в Провадия бе обновена с финансиране по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Бенефициент по проекта „Подобряване на  енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия“ е общината. Той е с общ бюджет в размер на 148 393 лв. Стартирал е на 8 юни 2018-та и приключва на 4 февруари тази година, стана ясно днес на финалната пресконференция по проекта.

Експерти от Агенция „Социално подпомагане“ запознаха представители на общини от областите Варна и Добрич с всички новости при работа по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. На информационна среща в ОИЦ-Варна на доставчици на социални услуги, които работят по Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“, бяха представени последните изменения в ръководството за изпълнение и управление на договори по програмата.

Варненската фирма ЕКОТРАНС 2010“ ЕООД закупи нова модерна техника за цеха си с финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. Проектът „Повишаване на енергийната ефективност в ЕКОТРАНС 2010 ЕООД чрез инвестиция в ново енергоспестяващо оборудване“ е на стойност 1 645 900 лв. Бенефициентът участва със съфинансиране в размер на 484 590 лв. Проектът е стартирал на 30.11.2017 г. и ще приключи на 30.05.2019 г.

Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие“ се проведе в Сливен. Събитието събра представители на общинските администрации, бизнеса, културни институции, здравни и социални заведения, неправителствени организации и медии.

Основната цел на проявата бе да привлече гражданите в отворен диалог за приноса и потенциала на политиката за сближаване на Европейския съюз, както и основните приоритети и направления, в които следва да бъде насочено европейското финансиране с оглед специфичните нужди от инвестиции в региона.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще си сътрудничи с организации по публична администрация и висши училища от Словакия, Холандия, Чехия, Румъния, Словения и Унгария в съвместната работа по проекта „Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“ по Програма „Еразъм+“, дейност „Стратегически партньорства“. Бюджетът му е 384 668 евро, а срокът за изпълнение 36 месеца – от 01.09.2018г. до 31.08.2021г.

Екипът на Областен информационен център-Видин стартира поредица от срещи с бизнеса и посещения на място във фирмите за представяне на възможностите за финансиране от Европейските фондове

Чуждестранен инвеститор от Германия, който има производствено предприятие във Видин, ще търси разширение на производствения си капацитет с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Това стана ясно на среща на собственика и ръководството на предприятието с екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).