Проведе се обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

На 12 март 2021 г. се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. съобразно разпоредбите на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. съгл. обявление на Единния информационен портал (www.eufunds.bg/bg/opos/node/6722).

Общественото обсъждане се проведе в електронна среда, в реално време, като достъп беше предоставен на всички физически и юридически лица, заявили желание за участие в и след административния срок, сред тях: представители на частния, неправителствения и правителствения сектор, граждани и студенти.

В съгласувателна таблица са отразени всички постъпили коментари и предложения в периода на обществен достъп, по време на самото общественото обсъждане, както и в допълнително удължения срок – до 15 март 2021 г.

Тук може да се запознаете с:

Презентация на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. – версия 3

Презентация на Доклад за екологична оценка на работна версия 3 на ПОС 2021-2027 г.

Протокол от общественото обсъждане

Съгласувателна таблица с постъпилите коментари и предложения  и становище на УО на ОПОС.

За повече информация: www.eufunds.bg/bg/opos/node/6722