Докладът за Екологична оценка на ПОС 2021-2027 г. е внесен за становище в МОСВ

Предстои произнасяне на компетентния орган

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. внесе Доклада за Екологична оценка на ПОС 2021-2027 г. и съответните приложения за становище от страна на компетентния орган по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) в лицето на министъра на околната среда и водите.

Срокът за произнасяне на компетентния орган е 30 дни от внасяне на искането, като министърът на околната среда и водите издава становище след произнасяне на експертен екологичен съвет.

Пълният пакет документи е достъпен под публикацията.

Нетехническо резюме на Доклада за ЕО

Доклад за ЕО на програма Околна среда (ПОС) 2021-2027 г.

Проект на програма Околна среда 2021-2027 (Пета версия)

Приложения към доклада