РЪКОВОДСТВА, ДЕКЛАРАЦИИ, ОБРАЗЦИ

 
 
Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." публикува актуализирани контролни листове за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки.
 
Същите са актуални към редакция на ЗОП от ДВ. бр.23 от 14 Март 2020 г. и Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове - ДВ. бр. 19 от 06.03.2020 г.
 
 
 
 
Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", УО на ОПОС 2014-2020 г. са разработени на основание чл.13, ал.2 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС №173 от 13.07.2016 г.
 
 
Актуално ръководство за бенефициенти - Версията на ръководството е заменена с нова, публикувана на 19.08.2020 г. в раздел „Документи“, подраздел „Наръчници, ръководства, правила“
 
Документът не е актуален (архив) - Инструкция за бенефициентите по ОПОС 2014-2020 г. относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020
Документът не е актуален (архив) - Таблица Отчетни документи
Документът не е актуален (архив) - Таблица Действителни нетни приходи
Документът не е актуален (архив) - Искане за изменение/допълнение на административен договор/договор/заповед за предоставяне на БФП
Документът не е актуален (архив) - Ръководство за бенефициенти
Документът не е актуален (архив) - Приложения
Документът не е актуален (архив) - Указания за реда за възстановяване на лихвите
Документът не е актуален (архив) - Декларация за възстановени лихви
Документът не е актуален (архив) - Образец на запис на заповед
 
 
 
План за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Указания за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците;
Приложение №1 – Указания за изготвяне на анализ на необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура; 
Документът не е актуален (архив) - Декларация определение за нередност
 
Декларация за липса на двойно финансиране
Декларация общи условия
Общи условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014 – 2020 г. - отменени
Заповед № РД-ОП-33/02.04.2018 г. за изменение на общите условия за изпълнение на проекти по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", утвърдени със Заповед № № РД-ОП-25 от 08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите
Общи условия, утвърдени със Заповед № № РД-ОП-25 от 08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите
Образец на финансов план
Декларация за съгласие на бенефициента за използване на профил за комуникация с УО