РЪКОВОДСТВА, ДЕКЛАРАЦИИ, ОБРАЗЦИ


 
Актуално ръководство за бенефициенти
Често допускани грешки/нарушения по ЗОП при изпълнението на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 г.
Инструкция за бенефициентите по ОПОС 2014-2020 г. относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020
Таблица Отчетни документи
Таблица Действителни нетни приходи
Искане за изменение/допълнение на административен договор/договор/заповед за предоставяне на БФП
Ръководство за бенефициенти
Приложения
Декларация Двойно финансиране

Декларация Общи условия

Указания за реда за възстановяване на лихвите

Декларация за възстановени лихви

Образец на Запис на заповед

Съобщение във връзка със запис на заповед 
Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г.

Указания за качване на досие на обществена поръчка в ИСУН 2020, за поръчки проведени по реда на ЗОП, ред. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

Образци на контролни листа за осъществяване на последващ контрол от УО на ОПОС

Указания за окомплектоване на документации    за обществени поръчки

Приложение 1 към Указания за окомплектоване на документации за обществени поръчки

План за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Указания за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците;

Приложение №1 – Указания за изготвяне на анализ на необходимост от изграждане на   допълнителна инфраструктура;

Приложение № 2

Декларация определение за нередност

Декларация за липса на двойно финансиране

Декларация общи условия

Общи условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014 – 2020 г. - отменени

Заповед № РД-ОП-33/02.04.2018 г. за изменение на общите условия за изпълнение на проекти по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", утвърдени със 
Заповед № № РД-ОП-25 от 08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите

Общи условия, утвърдени със Заповед № № РД-ОП-25 от 08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите

Образец на финансов план

Декларация за съгласие на бенефициента за използване на профил за комуникация с УО

Видео ръководства за работа с ИСУН 2020

Файлови документи
Прикачен файл Size
ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ.pdf 406.19 KB