Водено от общностите местно развитие

Заповед за прекратяване на процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.009 „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, поради непостъпили в срок до 17:00 ч. на 27.01.2020 г. проектни предложения

Заповед за прекратяване на процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.014 „МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, поради непостъпили в срок до 17:30 ч. на 30.09.2019 г. проектни предложения

Заповед за утвърждаване на указания за ВОМР

Указания по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за прием на проекти, подавани по ВОМР, вкл. Ред за оценяване на проектни предложения

Приложения към условия за кандидатстване

Приложения към условия за изпълнение

Приложения към общата информация - образци